Årsberetning 2020

MEDLEMMER
Skogfinske Interesser i Norge har i 2020 bestått av følgende 11 organisasjoner og institusjoner: Austmarka Historielag, DNT Finnskogen og Omegn, Finnetunet, Gruetunet Museum, Norsk Skogfinsk Museum, Risberget Kulturhistorisk Forening, Skogfinsk Genealogi, Solør-Värmland Finnkulturforening, Søre Trysil Historielag, Tørberget Historielag og Åsnes Finnskog Historielag.

STYRETS SAMMENSETNING
Styreleder: Terje Audun Bredvold.
Nestleder: Birger Nesholen.
Styremedlemmer: Gunn Marit Lindmoen, Anne-Marie Moen, Turid Myrvold, Dag Raaberg, Per Ravnkleven, Åge Sørmoen.
Varamedlemmer: Rolf Amundsen, Asgeir Lindberget,
[Mary Tangen (døde i 2020)].

ØVRIGE VERV
Valgkomité: Jan Myhrvold (leder) og Jon Arne Bye.
Regnskapsfører: Regnskap Øst, v/ Anne-Lovise Nordlund.
Revisor: Fram Revisjon AS v/ Håvard Kokkin.

ORGANISATORISK INFORMASJON
Organisasjonsnummer: 982 852 900.
Medlemskontingent: Organisasjoner: Kr. 1,- pr. medlem. Institusjoner: Kr. 100,-.
SiiN har 2 representanter i partsrådet for Norsk Skogfinsk Museum.
SiiN har 2 representanter i styret/AU for Nasjonale Minoriteter i Norge.


VIRKSOMHETEN I 2020

Virksomheten har, i likhet med mange andre, vært gjennom et vanskelig og brokete år fra midten av mars, på grunn av koronapandemien. Det lyktes å avholde årsmøtet fysisk den 28. mai, med forskriftsmessig smittevernavstand. Forøvrig gjennom året har styret hatt kontakt på e-post og telefon, messenger og SMS etter behov.

ARRANGEMENT OG KORONA-OMPRIORITERINGER
Det var lagt opp til å delta på arrangementsserien Skogfinske Dager på tilsvarende måte som i 2019, men dessverre måtte arrangementene avlyses på grunn av pandemien. Det samme gjaldt deltagelse på Finnskogdagene (som også ble avlyst), der vi etter hvert har fått tradisjon for å delta på stand sammen med Solør-Värmland Finnkulturforening. Vi valgte også å melde oss av det utsatte arrangementet Peli Poikki i Oslo, i tråd med myndighetenes smittevernanbefalinger.

Koronarestriksjonene medførte at vi så oss nødt til å endre arbeidsplan og prioriteringer for 2020. Vi bevilget derfor kr. 60.000,- til Austmarka Historielag, som tilskudd til å gjøre en presentasjonsfilm om aktiviteter og miljøer gjennom året, bl.a. virksomheten på Orala. Kr. 60.000,- ble også bevilget til bevaringsarbeidet på Oppigard i Posaasen der også Norsk Skogfinsk Museum er involvert på faglig side, og der det skal avholdes en rekke kurs og seminarer med det skogfinske som grunntema, bl.a. i ulike sider av bygningsvern, håndverk og bevaring, bruk og fornying av kulturlandskapet, m.m. Det ble også bevilget kr 10.000,- til Skogfinsk Genealogi som støtte til deres DNA-prosjekt, som dokumenterer genetiske karaktertistika i finske slekter, som gjør det mulig for personer som gentester seg å koble sitt opphav til innvandrede slekter. Dette er en måte å komme forbi det problemet som norske myndigheter skapte da de fornorsket skogfinnenes slektsnavn, der de tradisjonelle arkivkildene dermed ikke viser verken finsk opphav eller kobling til de permanente slektsnavnene som var i bruk allerede på 1600-tallet.

MØTER OG DELTAKELSER

 • Nestleder deltok på innspillsmøte med Bufdir 24. januar, i Oslo. Nestleder var påmeldt også til Bufdirs seminar 19. mars, men det ble korona-avlyst.
 • SiiN deltok som tidligere år på Finnskogtinget, i år 8. februar, på Austmarka. Styreleder deltok og ble også valgt til møteleder.
 • Anne-Marie Moen og styreleder møtte på NIMs fagseminar på Litteraturhuset i Oslo 6. mars. Anne-Marie holdt et innlegg om hvordan det er å være en ung skogfinne. Etterpå satt hun på scenen i et forum der representanter for de unge fra de forskjellige nasjonale minoritetene deltok.
 • Møte på Teams med Kulturrådet 18. april. Styreleder og nestleder deltok.
 • KMD v/statssekretær Raymond Robertsen og saksbehandler Ida Kjevik besøkte Finnskogen 6. juli. Denne gangen rakk de å besøke Tomta, Peistorpet og Tyskeberget finnetorp, der de på sistnevnte sted fikk enkel servering. Etterpå dro vi til Svullrya, der det ble servert middag på Ettertanken, mens statssekretæren fikk svar på de spørsmål han hadde. Hele styret til Skogfinske Interesser i Norge deltok. Dagen ble avsluttet på Finnetunet.
 • Nestleder holdt foredrag om skogfinnene på Kunstbanken på Hamar, 9. august, i forbindelse med Terje Abusdals fotoutstilling "Slash and Burn", om skogfinner.
 • Nestleder deltok på boklansering i Trysil 15. august, for utgivelse av boken "Trysil Finnskog ? de første generasjonene".
 • Møte på nettet med KMD. Styreleder og nestleder deltok.
 • Styreleder deltok på møte i Svullrya 8. oktober, for markering av at Norsk Skogfinsk Museum fikk første bevilgning til museumsbygg, på statsbudsjettet for 2021.
 • Møte på Teams med Sannhets- og forsoningskommisjonen 12. november. Styreleder og nestleder deltok.
  Møte på Teams med Kulturrådet 16. november. Styreleder og nestleder deltok.
 • Kulturrådets Webinar 18. november. Nestleder deltok med forberedt innlegg om arbeidet med nasjonale minoriteters fellesorganisasjon.

Nestleder og styreleder har deltatt på flere nettmøter i fellesorganisasjonen Nasjonale Minoriteter i Norge (NMN). Styreleder og nestleder er begge med i AU for NMN, og har stått for administrasjon av NMNs søknader og økonomi. Pandemien medførte at NMNs ungdomsprosjekt, etter avtale med Kulturrådet, ble lagt på is inntil forholdene gjør det mulig å ha fysiske møter.

Det har vært befaring med representanter fra Fortidsminneforeningen i Svartholtet og Posåsen på Åsnes Finnskog. Utover det har SiiN deltatt på flere befaringer på Oppigard i Posåsen.

SiiN v/nestleder har hatt periodevis dialog med Sannhets- og forsoningskommisjonen, og har spilt inn en del materiale og dokumentasjon, både skriftlig og muntlig. Kommisjonen hadde befaring til Finnskogen på programmet sommeren 2020, men den ble korona-avlyst. I stedet har kommisjonen anmodet Norsk Skogfinsk Museum om å foreta intervjuer som kan formidle personlige erfaringer til kommisjonen.

SiiN har etter anmodning kommentert / spilt inn / kvalitetssikret flere tekster om skogfinner og nasjonale minoriteter gjennom året, bl.a. Gyldendals utkast til tekster i ny bok i samfunnsfag for 5. trinn.

SiiN har som tidligere år mottatt en rekke henvendelser og forespørsler fra enkeltpersoner, skoler og andre. I 2020 var det faktisk en økning i slike henvendelser, trolig fordi pandemien gjorde at mange ble uvirksomme i sitt daglige virke og kunne ta fatt i private saker som lå på vent i en normaltilstand.

Vi har tidligere påpekt er det vanskelig å avsette nok tid på fritiden til å holde seg orientert om alt som angår de nasjonale minoritetene; ikke minst med saker, dokumenter og forespørsler fra myndigheter og andre offentlige organ. Behovet for en større del lønnet arbeid er helt nødvendig for å henge med og å følge opp alt som forventes av innsatser. Vi ser klart at det er urimelig å forvente at alt arbeidet skal løses på fritid av tillitsvalgte. SiiN har i 2020 hatt mulighet til noe kompensasjon av styreleder for noe arbeidstid, men det er behov for bedre økonomi for å kunne finansiere mer betalt arbeidstid løpende gjennom året.


Styret har i 2020 bestått av 5 menn og 3 kvinner.
Styret mener at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes herved at denne forutsetning er til stede.
Styret mener at arbeidsmiljøet i nettverket er tilfredsstillende.
Nettverkets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.


Stenberg på Åsnes Finnskog 12. april 2021.

Terje Audun Bredvold, styreleder
Birger Nesholen,  nestleder

Gunn Marit Lindmoen
Anne-Marie Moen
Turid Myrvold
Dag Raaberg
Per Ravnkleven
Åge Sørmoen

***

nach oben