Møte med Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Svullrya, Grue, 9. 0ktober 2023

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble nedsatt for å granske konsekvensene av fornorskingspolitikken og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Leder i kommisjonen, Dagfinn Høybråten, sa ved overleveringen at «Fortsatt opplever folk urett og negative virkninger som har sine røtter i den lange historien med fornorskingspolitikk. Nå er det tid for et oppgjør med nasjonens urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner»
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/sannhets--og-forsoningskommisjonen/
Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget 1. juni og det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som skal følge opp rapporten.

Den 9. oktober fikk Norsk Skogfinsk Museum, Skogfinneforeningen og Skogfinske Interesser i Norge besøk av komiteen.

Saksordfører Svein Harberg sier at skogfinnene, som de andre minoritetene, har blitt behandlet dårlig. «Det har vært mye vondt, mye vanskelig. Han mener at mye av det var godt ment i sin tid, men helt klart basert på mangel av kunnskap og respekt for en arv og kunnskap de hadde med seg. Jeg mener det også er viktig å få gjort opp for uretten som har skjedd. Vi kan aldri viske det ut, men vi kan gjøre ting som gjør det lettere fremover.»

Dag Raaberg og Jan Larsson fortalte om den lange kampen for å få penger til ett museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum, en kamp som til tider har føltes som et nytt overgrep fra myndighetene. De informerte også om fremdriften i byggeprosessen og planene fremover for museet, som forhåpentligvis kan åpnes sensommeren 2025.

Birger Nesholen ga en kort innføring i skogfinsk historie og det kulturinnholdet som er spesielt for vår minoritet i forhold til norsk kultur.

Etter lunsj hadde vi møte med komiteen der vi fikk fortelle hva vi synes er de viktigste områdene for forsoning:

Det aller viktigste for skogfinnene nå er nok midler til oppføring og drift av Norsk Skogfinsk Museum Da vi har mistet språket er det ekstra viktig å ta vare på de kulturminnene vi har.

  • Museet må også bli en kulturinstitusjon som får ressurser til å bistå samfunnet og grupper med ekspertise om det skogfinske.
    Det er også ønske om at museet får en avdeling for bygningsvern, slik at bygninger kan bevares og kunnskapen om bygningene og bevaring av disse tas vare på.
  • Styrking av identiteten
  • Å få opplæring om nasjonale minoriteter inn i skoleverket og inn på lærerhøyskolen.
  • Opplæring av folkevalgte og byråkrater i offentlig forvaltning og direktorater om skogfinnene i historie og nåtid.
  • Endring av navneloven slik at skogfinner i dag, lettere kan ta tilbake sine skogfinske slektsnavn
  • «Freding» av Finnskogen mot vindturbiner

Referent: Gunnilla Tangen

d
nach oben